Tidigare årsböcker

EU:s inre och yttre gränser i en konfliktfylld värld

Boken Europaperspektiv 2023: EU:s inre och yttre gränser i en konfliktfylld värld kan beställas i tryckt form via Santérus Förlag. Boken kan laddas ned i digital form utan kostnad genom att klicka här Pdf, 1 MB..

Rysslands invasion av Ukraina 2022 utgör kulmen på en redan pågående utveckling där den världsordning som växte fram efter kalla krigets slut utmanas alltmer. Vad innebär det för EU:s inre och yttre gränser att unionen nu befinner sig i en omvärld som karaktäriseras av militär konflikt och växande strategiska spänningar? Dessa är centrala utmaningar för EU att hantera i en tid av stor osäkerhet och som ställer viktiga frågor på sin spets. Hur omformas den europeiska säkerhetsordningen efter Rysslands invasion av Ukraina? Hur ska återuppbyggnaden av Ukraina genomföras och vilken roll spelar EU i den processen? Vad innebär det geopolitiska skiftet för EU:s energipolitik och för unionen som global handelsmakt? Kan EU upprätthålla sin förmåga att sprida normer bortom sina gränser? Hur har EU:s gränspolitik vuxit fram och hur hanteras spänningen mellan ambitionen om öppna inre gränser och en alltmer strikt bevakning av de yttre gränserna?

Dessa och andra frågor belyses i den tjugsjätte årgången av Europaperspektiv. Boken är tvärvetenskaplig och innehåller nio kapitel skrivna av forskare inom juridik, statskunskap och ekonomiska ämnen, som ur olika perspektiv analyserar EU:s inre och yttre gränser i en konfliktfylld värld.

Redaktörer: Antonina Bakardjieva Engelbrekt, Anna Michalski och Lars Oxelheim.

Medverkande författare: Torbjörn Becker, Maria Bergström, Kjell Engelbrekt, Pär Hallström, Ann-Kristin Jonasson, Johanna Pettersson Fürst, Fredrik Sjöholm, Anders Åslund och Marja-Liisa Öberg.

EU mellan federalism och flexibel integration

Europaperspektiv 2022. Bakardjieva, Michalski och Oxelheim, red. Santérus förlag (ISBN 978-91-7359-179-9).

Ladda ner Europaperspektiv 2022 här. Pdf, 5 MB.

Ska EU utvecklas i en federal riktning eller ska flexibla lösningar på konkreta problem tillämpas? Detta är ödesfrågan som EU återigen står inför i en tid då nya hotbilder växer sig starka i omvärlden och flera inom-europeiska utmaningar kvarstår. En tydlig framtida färdriktning är ännu inte utstakad. Låter sig de mönster som kan skönjas i utvecklingen under de senaste åren tolkas som att EU har tagit avgörande kliv mot ett federalt system, eller handlar det snarare om en utveckling i flera hastigheter? I en tid då EU står inför stora utmaningar är handlingskraften i dess befogenheter och bärigheten i politiska strukturer avgörande för framtiden. Dessa utmaningar ställer viktiga frågor på sin spets: utgör planerna att upprätta en europeisk försvarsunion, jämte inrättandet av en europeisk åklagarmyndighet avgörande steg bort från statssuveräniteten? Innebär den nya utformningen av EU:s statsstödsregler ett hot mot demokratin? Hur påverkar rättsstatskrisen integrationen i EU? Hur ser möjligheterna och utmaningarna ut för en gemensam skatte- och finanspolitik inom EU? Vilken roll spelar graden av ekonomisk jämlikhet för EU:s fortsatta utveckling? Finns det en fungerande parlamentarism i EU?

Dessa och andra frågor belyses i den tjugofemte årgången av Europaperspektiv. Boken är tvärvetenskaplig och innehåller nio kapitel skrivna av forskare inom juridik, statskunskap och ekonomiska ämnen, som ur olika perspektiv analyserar den europeiska integrationens färdriktning.

Se lanseringen av boken i efterhand här.

Vägar till ett uthålligt EU

Europaperspektiv 2021. Bakardjieva, Michalski och Oxelheim, red. Santérus förlag (ISBN 978-91-7359-161-4).

Ladda ner Europaperspektiv 2021 här. Pdf, 5 MB.

Coronapandemin slog till med full kraft i Europa under 2020. Pandemin med följdverkningar är den senaste i en rad händelser som med all tydlighet visar att EU har ett avgörande vägval framför sig för att nå en politiskt, ekonomiskt och socialt uthållig union.

Utmaningarna och frågorna är många: vilka politiska och ekonomiska reformer krävs för att säkerställa omvandlingen till en grön ekonomi trots en åldrande befolkning, växande sociala behov och en undermålig integration i samhället? Hur ska EU:s medlemsländer kunna enas i migrations- och flyktingfrågan när den politiska samsynen saknas och nationella regler om integration konkurrerar om att framstå som så ogenerösa som möjligt? Vilka lärdomar kan dras av coronapandemin för att rusta EU att hantera framtida globala folkhälsokriser? Är den europeiska gröna given tillräcklig för att leda omställningen till ett klimatneutralt EU år 2050 och samtidigt säkra tillväxten? Hur ska EU verka för att uppnå en högre innovationstakt och på vilka sätt kan bankunionen bidra till att uppnå finansiell stabilitet i ett läge då det samlade lånetrycket ökat markant i pandemins spår?

Detta är den tjugofjärde årgången av Europaperspektiv. Boken är tvärvetenskaplig och innehåller nio kapitel skrivna av forskare inom juridik, statskunskap och ekonomiska ämnen, som ur olika perspektiv analyserar det europeiska samarbetets utmaningar och visar på möjliga vägar framåt till ett uthålligt EU.

EU och teknologiskiftet

Europaperspektiv 2020. Bakardjieva, Michalski och Oxelheim, red. Santérus förlag (ISBN 978-91-7359-150-8)

Ladda ner Europaperspektiv 2020 här. Pdf, 2 MB.

EU står inför ett accelererande teknologiskifte inom i stort sett alla samhällssektorer. Det finns stora ekonomiska vinster för EU att hämta från den nya teknologin, i form av ökad global konkurrenskraft. Förhoppningen är också att den pågående teknologiska omdaningen, som innefattar digitalisering, plattformsekonomi och artificiell intelligens, ska kunna bidra till att lösa samhällsproblem av vitt skilda slag.

Men det teknologiska skiftet skapar också betydande gränsöverskridande utmaningar för unionen och medlemsländerna. Det ger upphov till en rad brännande frågor: Hur ska den digitala inre marknaden förverkligas och vilka utmaningar ställer digitaliseringen av handeln EU inför? Vad kan EU göra för att säkerställa skyddet för den personliga integriteten i en tid då allt mer information lagras digitalt och beslut styrs av algoritmer? Hur ska EU och medlemsländerna kunna avvärja det hot som cyberkrigsföringen utgör, i form av attacker mot infrastruktur? Kan e-demokrati bidra till att minska det demokratiska underskottet inom EU? Vilka verktyg har EU för att förhindra att de globala plattformsföretagen inte missbrukar sin dominerande ställning? Vad betyder teknologiskiftet för jobben i Europa?

Detta är den tjugotredje årgången av Europaperspektiv. Boken är tvärvetenskaplig och innehåller nio kapitel skrivna av forskare inom juridik, statskunskap och ekonomiska ämnen, som ur olika perspektiv analyserar hur EU kan dra nytta av teknologiskiftet.

EU och nationalstatens återkomst

Europaperspektiv 2019. Bakardjieva, Michalski och Oxelheim, red. Santérus förlag (ISBN 978-91-7359-146-1).

Ladda ner Europaperspektiv 2019 här Pdf, 1 MB..

Över 70 år efter andra världskrigets slut utmanas europeiska unionssträvanden av nationalstatens återkomst. Denna utveckling ställer en rad frågor på sin spets. Hur ska efterlevnaden för EU-rätten säkerställas om fler medlemsländer åberopar undantag med hänvisning till nationell suveränitet? Sker det en aveuropeisering av den politiska och ekonomiska utvecklingen inom EU och vad betyder Brexit för utvecklingen i EU? Hur ser maktfördelningen ut mellan EU och medlemsländerna och vilken möjlighet har dessa att utforma politik som gagnar EU:s medborgare? Vad betyder det för utveckling inom EU och dess medlemsländer på områden som migration-, skatte-, arbetsmarknads-, samt regional- och strukturpolitik att nationella intressen i allt högre grad främjas på bekostnad av det gemensamma? Hur påverkas EU-samarbetet av regional separatism i EU:s medlemsstater?

Detta är den tjugoandra årgången av Europaperspektiv. Boken är tvärvetenskaplig och innehåller nio kapitel skrivna av forskare inom juridik, statskunskap och ekonomiska ämnen, som ur olika perspektiv förenar historiska tillbakablickar med analys av framtida utmaningar som EU och europeiskt samgående står inför i en tid då nationalstaten tycks vara på väg tillbaka.

EU i en världsordning under omvandling

Europaperspektiv 2018. Bakardjieva, Michalski och Oxelheim, red. Santérus förlag (ISBN 978-91-7359-126-3).

Ladda ner Europaperspektiv 2018 här. Pdf, 3 MB.

Hur påverkar och påverkas EU av de pågående maktförskjutningarna inom världspolitiken och utmaningarna mot den liberala världsordningen? Att grundpelarna i den liberala världsordningen såsom vi känner den sedan slutet av andra världskriget utmanas av starka krafter både inom och utom EU:s gränser utgör en av Unionens hittills mest komplexa utmaningar. Komplexiteten grundar sig inte minst i att EU som organisation på samma gång är ett resultat av denna världsordning och en garant för densamma. EU:s roll i en världsordning under omvandling ger upphov till en rad frågor: På vilket sätt påverkas EU:s förmåga att främja hållbar handel och upprätthålla internationell frihandel av att USA driver en mer protektionistisk handelspolitik? Vilket handlingsutrymme har EU att agera i världspolitiken om multilaterala organisationer och globala regler undermineras? Hur kan EU påverka det internationella klimatsamarbetet givet de globala maktförskjutningar som pågår? Hur påverkas EU och sammanhållningen mellan medlemsstaterna av utomeuropeisk migration? Vilken betydelse har ”Brexit” för EU:s sammanhållning och framtida utveckling? Hur påverkas EU:s politik av att högerpopulistiska partier tar allt större plats i många medlemsländer och hur kan EU-rättens genomslag och efterlevnad säkras gentemot nationalistiska krafter?

Detta är den tjugoförsta årgången av Europaperspektiv. Boken är tvärvetenskaplig och innehåller nio kapitel skrivna av forskare inom juridik, statskunskap och ekonomiska ämnen, som ur olika perspektiv förenar historiska tillbakablickar med analys av framtida utmaningar och föreslår vägar fram för EU i en världsordning under omvandling.

Tilliten i EU vid ett vägskäl

Europaperspektiv 2017. Bakardjieva, Michalski och Oxelheim, red. Santérus förlag (ISBN 978-91-7359-112-6).

Ladda ner Europaperspektiv 2017 här Pdf, 876 kB.

EU som politiskt och ekonomiskt projekt står inför stora utmaningar. Tilliten mellan EU:s medlemsländer, samt mellan EU:s institutioner och dess medborgare, har försvagats av ett antal aktuella kriser, däribland eurokrisen och migrationsutmaningen, men också av EU:s bristande förmåga att ta itu med en fallerande konkurrenskraft och växande sociala skillnader. I krisernas kölvatten har stora skillnader inom unionen vad gäller politisk kultur, förmåga att driva politik och grundläggande normer och värderingar uppdagats. Regeringar i Ungern och Polen ger öppet uttryck för sin skepsis gentemot EU-systemet och i juni 2016 röstade britterna för förslaget att Storbritannien ska lämna EU. Solidariteten och förtroendet mellan Europas politiska eliter har urholkats till följd av den ökande heterogeniteten i EU. Historiskt har unionen tenderat att gå stärkt ur kriser, och dagens utmaningar är långt ifrån nya. Dock måste frågan ställas om tilliten i EU är tillräcklig för att rusta unionen inför framtiden: Hur har synen på EU hos Europas befolkning påverkats av de senaste årens händelseutveckling? På vilket sätt påverkar migration till och inom EU den mellanmänskliga tilliten? Vad betyder Storbritanniens förestående utträde för EU:s fortsatta sammanhållning? Hur återupprättas förtroendet för euron som gemensam valuta? Vilken roll spelar ny teknologi för att skapa tillit och främja ekonomisk tillväxt? Hur stort är egentligen förtroendet mellan aktörerna inom EU:s civil- och straffrättsliga samarbete?

Detta är den tjugonde årgången av Europaperspektiv. Boken är tvärvetenskaplig och innehåller nio kapitel skrivna av forskare inom juridik, statskunskap och ekonomiska ämnen, som ur olika perspektiv förenar historiska tillbakablickar med analys av framtida utmaningar och föreslår vägar att utveckla tilliten inom EU.

EU och de nya säkerhetshoten

Europaperspektiv 2016. Bakardjieva, Michalski och Oxelheim, red. Santérus förlag (ISBN 978-91-7359-104-1).

Ladda ner Europaperspektiv 2016 här Pdf, 2 MB.

Den främsta drivkraften bakom eu:s tillkomst var behovet att garantera fred, säkerhet och stabilitet på den europeiska kontinenten. I denna huvuduppgift möter nu unionen och medlemsstaterna nya inre och yttre utmaningar, såsom krigshot i unionens närområde, hot mot livsmedelssäkerheten, cyberattacker och andra oförutsedda händelser. I närområdet har Rysslands stormaktsambitioner ställt den rådande linjen med diplomati och ekonomiska sanktioner mot förnyade förslag om att inrätta en regelrätt eu-armé. Nya verktyg i kampen mot terrorism och organiserad brottslighet väcker frågor om övervakningssamhällets risker. Flyktingströmmarna över Medelhavet belyser samtidigt hur eu:s säkerhetsambitioner kan komma i konflikt med grundläggande mänskliga rättigheter. Frågan är vilka krav på samarbete och gemensamma åtaganden som ställs för att säkerställa den europeiska säkerheten? Lissabonfördragets solidaritetsklausul innebär att medlemsländerna ska hjälpa varandra om det inträffar en terroristattack, naturkatastrof eller liknande – men hur långt sträcker sig detta åtagande? Riskerar hanteringen av de nya säkerhetshoten att äventyra samhällets öppenhet och medborgarnas integritet? Hur utvecklas relationen mellan eu och andra viktiga organisationer som fn och nato i denna kontext? Och hur ställer sig de europeiska medborgarna till utvecklingen?

Detta är den nittonde årgången av Europaperspektiv. Boken är tvärvetenskaplig och innehåller nio kapitel skrivna av forskare inom juridik, statskunskap och ekonomiska ämnen, som ur olika perspektiv analyserar EU:s roll för säkerheten och stabiliteten och föreslår vägar att utveckla den.

Välfärdsgapet: EU:s sociala utmaning

Europaperspektiv 2015. Bakardjieva, Oxelheim och Persson, red. Santérus förlag (ISBN 978-91-7359-088-4).

Ladda ner Europaperspektiv 2015 här Pdf, 1 MB.

Kampen mot fattigdom och socialt utanförskap är en av EU:s topprioriteringar efter den globala finanskrisen. Genom Europa 2020-strategin åtar sig unionen att lyfta minst 20 miljoner européer ur fattigdom. Utvecklingen i krisländerna har dock gått i motsatt riktning och de ekonomiska skillnaderna mellan EU:s medlemsstater fortsätter att öka. Är ett bestående välfärdsgap på väg att etablera sig mellan Europas mer välmående ekonomier och de som har halkat efter? Räcker krispolitiken för att säkra unionens sociala sammanhållning, eller behövs nya politiska verktyg? Hur har handlingsutrymmet för den nationella välfärdspolitiken påverkats av den fria rörligheten? Ur dessa perspektiv analyserar forskarna i denna bok en rad centrala frågor: socialförsäkringarna och de sociala rättigheterna, ungdomsarbetslösheten och relationerna på arbetsmarknaden, den sociala tilliten mellan medborgarna, och den press som högerpopulismen sätter på de etablerade politiska partierna.

Detta är den artonde årgången av Europaperspektiv. Boken är tvärvetenskaplig och innehåller nio kapitel skrivna av forskare inom juridik, statskunskap och ekonomiska ämnen, som analyserar EU:s sociala utmaningar och föreslår vägar att möta dem.

EU och de globala obalanserna

Europaperspektiv 2014. Bakardjieva, Oxelheim och Persson, red. Santérus förlag (ISBN 978-91-7359-075-4).

Ladda ner Europaperspektiv 2014 här Pdf, 2 MB.

Krisåren har urholkat Europeiska unionens politiska och ekonomiska resurser. Samtidigt står Europa inför avgörande utmaningar på den världspolitiska arenan, där nya regionala maktcentra är på väg att etablera sig. Klimathot, fattigdom och människohandel är några av de problem som vittnar om allvarliga globala obalanser. I Europaperspektiv 2014 diskuterar tio ledande forskare inom ekonomi, juridik och statsvetenskap vår tids viktigaste globala frågor och EU-samarbetets betydelse för att driva dem framåt.

Klarar EU att upprätthålla sin ambitionsnivå i arbetet med klimatåtgärder, frihandel, bistånd och mänskliga rättigheter? Hur utvecklas EU:s strategiskt viktiga relationer till Afrika, Kina och Ryssland? Har Cathrine Ashton och EU:s nya utrikestjänst lyckats ge unionen en starkare röst i världspolitiken, trots de allt djupare politiska skiljelinjer som krisen skapat mellan medlemsländerna?

Detta är den sjuttonde årgången av Europaperspektiv. Boken är tvärvetenskaplig och innehåller nio kapitel, som analyserar EU:s roll i världspolitiken.

Ett konkurrenskraftigt EU till rätt pris

Europaperspektiv 2013. Bakardjieva, Oxelheim och Persson, red. Santérus förlag (ISBN 978-91-7359-062-4)

Ladda ner Europaperspektiv 2013 här Pdf, 1 MB.

Som ett led i att uppnå en uthållig lösning på den ekonomiska krisen står nu EU inför utmaningen att stärka sin konkurrenskraft på den globala arenan. Samtidigt har medlemsländerna ambitionen att bygga ut EU-samarbetets sociala dimension och förbättra den sociala och politiska sammanhållningen. I Europaperspektiv 2013 diskuterar tretton ledande svenska forskare inom ekonomi, juridik och statsvetenskap den balansakt som dessa två samtidiga mål kan innebära och utvärderar alternativa vägar framåt.

Hur kan EU öka sin konkurrenskraft och samtidigt minska de sociala klyftor och svårlösta politiska motsättningar som krisen har genererat? Tål EU-samarbetet att medlemsländerna konkurrerar med varandra istället för att stå samlade på den globala arenan? Och hur påverkas EU:s konkurrenskraft av den alltmer flexibla form som den europeiska integrationen tagit under eurokrisen, där flera medlemsstater står utanför centrala samarbetsområden, inklusive europakten?

Detta är den sextonde årgången av Europaperspektiv. Boken är tvärvetenskaplig och innehåller nio kapitel, som analyserar olika strategier att lyfta eu ur sitt nuvarande krisläge utan att priset blir för högt i form av sociala och politiska spänningar inom och mellan medlemsländerna.

Arbetslöshet, migrationspolitik och nationalism

Europaperspektiv 2012. Bakardjieva, Oxelheim och Persson, red. Santérus förlag (ISBN 978-91-7359-050-1).

Ladda ner Europaperspektiv 2012 här Pdf, 13 MB.

EU:s sammanhållning är satt på sitt hittills svåraste prov. I den ekonomiska krisens spår ser vissa medlemsländer arbetslösheten stiga dramatiskt och tvingas till kraftiga neddragningar i välfärden. I andra medlemsländer går krisen relativt obemärkt förbi. Otryggheten och skillnaderna på Europas arbetsmarknad utgör grogrund för nationalism och främlingsfientlighet. Krav hörs på en mer restriktiv migrationspolitik. Samtidigt står Europa, med sin åldrande befolkning, inför en allvarlig demografisk och välfärdspolitisk utmaning. Många hävdar därför att EU:s konkurrenskraft och tillväxt på sikt måste bygga på en kraftigt ökad arbetskraftsinvandring.

Denna bok behandlar dynamiken mellan arbetslöshet, migrationspolitik och nationalism som en avgörande framtidsfråga för eu. Vilka konsekvenser har den stigande arbetslösheten och de växande nationalistiska strömningarna för migrationspolitiken i Europa? Klarar eu de motsättningar som följer när vissa medlemsländer trappar upp argumentationen för nationella särlösningar? Kommer den fria rörligheten och EU:s gemensamma arbetsmarknad att kunna upprätthållas? Räcker tilliten mellan EU-länderna för att enas om ett gemensamt regelverk kring arbetskraftsinvandringen, som på en gång tillvaratar migranternas rättigheter och löser unionens långsiktiga demografiska problem?

Detta är den femtonde årgången av Europaperspektiv. Boken är tvärvetenskaplig och innehåller nio kapitel skrivna av forskare inom juridik, statskunskap och ekonomiska ämnen, som ur olika perspektiv diskuterar EU:s nya migrations- och arbetsmarknadspolitiska utmaningar i en tid präglad av en ekonomisk kris som sätter sammanhållningen på stora prov.

Överlever EMU utan fiskal union?

Europaperspektiv 2011. Bernitz, Oxelheim och Persson, red. Santérus förlag (ISBN 978-91-7359-044-0).

Ladda ner Europaperspektiv 2011 här Pdf, 1 MB.

Drygt ett decennium efter att den gemensamma valutan infördes är euron utsatt för sin hittills värsta kris. Denna bok handlar om vad som behöver göras för att återupprätta förtroendet för det ekonomiska och monetära samarbetet i Europa. Räcker det med att skärpa medlemsländernas efterlevnad av stabilitets- och tillväxtpakten och förbättra det finanspolitiska samarbetet? Eller krävs rent av att den monetära unionen kompletteras med en fiskal union, det vill säga gemensamma skatter och en gemensam finanspolitik på EU-nivå?

Detta är den fjortonde årgången av Europaperspektiv. Boken är tvärvetenskaplig och innehåller nio kapitel skrivna av forskare inom juridik, statskunskap och ekonomiska ämnen, som ur olika perspektiv diskuterar de betydande utmaningar som eurokrisen innebär, och hur de bör mötas.

EU och den globala krisen

Europaperspektiv 2010. Oxelheim, Pehrson och Persson, red. Santérus förlag (ISBN 978-91-7359-038-9).

Ladda ner Europaperspektiv 2010 här Pdf, 899 kB.

Hösten 2008 drabbades världen av den djupaste ekonomiska nedgången sedan 1930-talet. För Europas vid-kommande har det inneburit kraftigt inbromsad tillväxt, stigande arbetslöshet och stora underskott i de offent-liga finanserna. Regeringar och centralbanker har tvingats ta till drastiska åtgärder för att rädda bank- och finans-sektorn från en kollaps. Krisdrabbade industrier, däribland bilindustrin, har fått ta del av massiva statliga stöd åtgärder.

Frågan är vilka konsekvenser krisen har för den fortsatta europeiska integrationen. Kommer Europa att gå försvagat eller stärkt ur den globala krisen? Den utmaning som krisen innebär för den Europeiska Unionen ger upphov till en rad frågor: Vilka gemensamma regler bör gälla för statliga stöd åtgärder? Hur bör regelsystem och tillsyn av banker och finansmarknader utformas? Hur kan medlemsländerna förbättra samordningen av sina krisåtgärder? Vilken roll har euron spelat för att mildra effekterna av krisen? Hur kommer Europas roll i

den globala ekonomin och politiken att påverkas? Vad kommer att hända med förtroendet för EU bland medborgarna? Dessa är några av de frågor som behandlas i denna bok.

Detta är den trettonde årgången av årsboken Europaperspektiv. Här presenteras nio essäer av forskare inom juridik, statskunskap och ekonomiska ämnen, som utifrån olika angreppssätt diskuterar hur den Europeiska Unionen hanterat den globala krisen och bedömer vilka konsekvenser krisen får för marknader, rättssystem, och unionens politiska system.

Hur gemensam är den europeiska gemenskapen?

Europaperspektiv 2009. Gustavsson, Oxelheim och Pehrson, red. Santérus förlag (ISBN 978-91-7359-029-7).

Ladda ner Europaperspektiv 2009 här Pdf, 1 MB.

Världspolitiken har överraskats av två hastiga förändringar. Den ena var hur klimatfrågan på nyåret 2007 förvandlades från en faktor i bakgrunden till att helt plötsligt befinna sig i förgrunden. Den andra var hur reglerna för den globala ekonomin hösten 2008 övergick från att uppfattas som stabila till att inge stora farhågor. De båda omsvängningarna inträffade oberoende av varandra men följderna kommer att behöva hanteras gemensamt.

En omreglering av den principiella grunden för världens ekonomi, juridik och politik är den största utmaning som EU någonsin har stått inför. Poängen är att den globala utmaningen tillkommer utöver de problem som marknader, välfärdsstater, säkerhet, energi och befolkningsrörelser redan erbjuder. Den tillkommande frågan är av det slaget att en fördjupad diskussion om unionens egen struktur blir svår att undvika.

Temat för denna bok är den olikformighet, som historiskt utmärker unionen. Ekonomer, jurister och statsvetare klargör hur marknader, rättssystem och politiska system både inom sig och jämförda med varandra är mycket olika. Marknaderna är mer europeiserade än rättssystemen och dessa i sin tur mer sammanhållna än de politiska systemen. Om bristen på enhetlighet är en tillgång eller en belastning bör tolkas som en öppen fråga. Svaret är inte självklart. Allra minst gäller detta när dagordningen vidgas.

Detta är tolfte årgången av Europaperspektiv Här presenteras nio essäer av forskare inom juridik, statskunskap och ekonomiska ämnen, vilka utifrån sina respektive perspektiv tecknar bilden av ett EU präglat av bristande likformighet och ofullgången integration.

EU och den globala klimatfrågan

Europaperspektiv 2008. Cramér, Gustavsson och Oxelheim, red. Santérus förlag (ISBN 978-91-7359-014-3).

Ladda ner Europaperspektiv 2008 här Pdf, 8 MB.

Som en av världens största ekonomier med nära 500 miljoner invånare är EU en central aktör i arbetet med att möta det klimathot som världen står inför. EU har också vid flera tillfällen uttalat ambitionen att unionen ska inta en ledande roll i arbetet med att motverka de pågående klimat förändringarna.

Denna ambitiösa målsättning ger upphov till en rad intressanta frågor. På vilka sätt kan EU utöva ledarskap på klimatområdet? Vilka är de rättsliga och politiska förutsättningarna för ett sådant ledarskap? Vilka styrmedel bör unionen använda sig av för att utöva ledarskapet mest effektivt? Vad innebär det för EU:s framtida ekonomiska utveckling om unionen bestämmer sig att gå före resten av världen med införandet av strängare miljöregler? Hur skapas nödvändig legitimitet för om ställningen av produktions- och konsumtionsmönster? Det är om dessa frågor som denna bok handlar.

I den elfte årgången av Europaperspektiv presenteras nio bidrag av forskare inom juridik, statskunskap och ekonomiska ämnen, som utifrån olika angreppssätt diskuterar EU:s arbete med att etablera sig som en ledande kraft i kampen mot klimatförändringarna.

EU som aktör i världen

Europaperspektiv 2007. Cramér, Gustavsson och Oxelheim, red. Santérus förlag (ISBN 978-91-89449-98-5).

Ladda ner Europaperspektiv 2007 här Pdf, 8 MB.

Under de första fyrtio åren av det europeiska samarbetet fokuserade EU på att föra medlemsländerna närmare varandra, genom att garantera fred och frihandel inom unionens gränser. De senaste årens utveckling har dock i grunden förändrat EU:s roll i världspolitiken. Warszawapaktens upplösning, den snabba ekonomiska utvecklingen i länder som Kina och Indien samt de regionala konflikternas ökade betydelse har förstärkt kraven på EU att inte bara verka för fred och frihandel i Europa, utan också i världen. Sedan en tid tillbaka arbetar därför unionen aktivt med att stärka sin ställning inom världspolitiken. Målet för arbetet är att EU ska utgöra en ledande global aktör.

I denna bok diskuteras i vad mån EU lever upp till denna målsättning. I vilken utsträckning och inom vilka politikområden kan unionen sägas vara en ledande global kraft? Med vilka medel utövar EU i så fall detta ledarskap? Vilka är de politiska och ekonomiska konsekvenserna av EU:s sätt att agera i världspolitiken?

I den tionde årgången av Europaperspektiv presenteras nio bidrag av forskare inom juridik, statskunskap och ekonomiska ämnen, som utifrån olika angreppsätt analyserar EU:s agerande inom den internationella handels-, bistånds-, miljö- och säkerhetspolitiken.

En gränslös Europeisk arbetsmarknad?

Europaperspektiv 2006. Gustavsson, Oxelheim och Wahl, red. Santérus förlag (ISBN 91-89449-86-2).

Ladda ner Europaperspektiv 2006 här Pdf, 8 MB.

Genom det så kallade Lissabonmålet föresatte sig EU att bli världens ledande ekonomi före år 2010. Avgörande för EU:s möjligheter att nå detta mål är att fler människor kommer i arbete. En viktig åtgärd för att öka sysselsättningen i Europa är, enligt många bedömare, att göra den europeiska arbetsmarknaden mer gränslös, både genom att undanröja kvarvarande inre gränser och öppna upp de yttre. EU:s arbete med att öka öppenheten försvåras dock av medlemsländernas olika historiska traditioner och av den oro som finns hos många medborgare för hur öppnare gränser ska påverka deras välfärd.

I denna bok diskuteras olika aspekter av visionen om en gränslös europeisk arbetsmarknad. Är det praktiskt möjligt att skapa en arbetsmarknad utan gränser i Europa? Är en sådan arbetsmarknad önskvärd? Och hur bör den i så fall utformas?

I den nionde årgången av Europaperspektiv presenteras nio bidrag av forskare inom juridik, statsvetenskap och ekonomiska ämnen, som utifrån olika angreppsätt belyser frågan i vilken utsträckning en gränslös europeisk arbetsmarknad är möjlig och önskvärd.

Lissabonstrategin i halvtid

Europaperspektiv 2005. Gustavsson, Oxelheim och Wahl, red. Santérus förlag (ISBN 91-89449-72-5).

Ladda ner Europaperspektiv 2005 här Pdf, 10 MB.

Vid Europeiska rådets möte i Lissabon våren 2000 enades EU:s stats- och regeringschefer om målsättningen att på ett decennium omvandla unionen till världens mest konkurrenskraftiga kunskapsekonomi. Den så kallade Lissabonstrategin innebär att ekonomisk tillväxt bäst skapas i samklang med en integrerande social sammanhållning och en hållbar miljöpolitik. För att uppnå det ambitiösa tillväxtmålet infördes också en ny öppen samordningsmetod som komplement till den befintliga gemenskapsmetoden. Frivillig samordning mellan medlemsstaterna används inom de områden där överstatlig lagstiftning inte anses gå att tillämpa.

I denna bok görs en halvtidsbedömning av Lissabonstrategin. Vilka är förutsättningarna för att EU skall nå det uppställda målet inom utsatt tid? Är det överhuvudtaget möjligt att förverkliga hög ekonomisk tillväxt i kombination med social sammanhållning och hållbar utveckling, eller står sociala hänsyn och miljömässig hållbarhet i konflikt med ekonomisk tillväxt? Är den valda metoden med frivillig samordning den bästa för att göra EU till världens ledande ekonomi, eller krävs utökad överstatlig lagstiftningskompetens också inom sysselsättnings-, utbildnings-, och socialpolitikens områden? Kan nationella särlösningar som står i strid med den inre marknadens regler om fri rörlighet i längden accepteras?

EU, skatterna och välfärden

Europaperspektiv 2004. Gustavsson, Oxelheim och Wahl, red. Santérus förlag (ISBN 91-89449-60-6).

Ladda ner Europaperspektiv 2004 här Pdf, 8 MB.

Genom utvidgningen till tjugofem medlemmar och ett nytt grundfördrag går Europeiska unionen in i ett nytt skede. Samtidigt kvarstår förhållandet att makten över den inre marknaden och den gemensamma valutan är centraliserad, medan besluten om skatter och välfärdspolitik tas av medlemsländerna själva.

Redan idag ger emellertid skillnader i skattesystemen inom unionen upphov till konkurrens om de rörliga skattebaserna. Den nationellt bestämda skattepolitiken får allt svårare att frigöra nödvändiga resurser till välfärdssystemen som utvecklats i medlemsländerna.

Bör därför varje land tillåtas bibehålla beslutanderätten över skattesystemen och välfärdspolitiken? Eller skulle unionen som helhet vinna på ett samgående också inom dessa områden? Hämmar inte skilda skatteuttag och olika sociala rättigheter den samlade europeiska effektiviteten?

Det folkliga stödet för omfördelning över nationsgränserna förefaller samtidigt vara högst begränsat. Den inre marknadens principer utmanar särarten i unionens olika skatte- och välfärdssystem. Skall majoritetsuppfattningar inom varje land också i fortsättningen kunna bestämma skatte- och välfärdspolitiken? Eller måste även skatter och sociala rättigheter beslutas överstatligt till följd av att makten över marknadsreglerna har centraliserats?

Valutaunionen, författningsfrågan och östutvidgningen

Europaperspektiv 2003. Gustavsson, Oxelheim och Wahl, red. Santérus förlag (ISBN 91-89449-49-5).

Ladda ner Europaperspektiv 2003 här Pdf, 9 MB.

Den Europeiska unionen har de närmaste åren att hantera tre stora utmaningar. För det första står östutvidgningen för dörren. Vi kommer att få se en större och samtidigt mer heterogen union. De politiska, ekonomiska och kulturella skillnaderna inom medlemskretsen kommer att öka avsevärt till följd av utvidgningen. Detta ställer höga krav på anpassning och nytänkande vad gäller institutionell organisering och beslutsformer.

För det andra gäller det att få den ekonomiska och monetära unionen att fungera friktionsfritt. Är det försvarbart att medborgarna ges mycket begränsade möjligheter att ställa beslutsfattare till svars för den förda penningpolitiken? Förmår medlemsländerna bedriva en framgångsrik stabiliseringspolitik inom ramen för den ekonomiska och monetära unionen. Inte minst ur ett svenskt perspektiv är de utmaningar som valutaunionen aktualiserar politiskt högaktuella.

För det tredje, och delvis som en följd av östutvidgningen, har unionen att avgöra författningsfrågan som gäller hur en framtida, utvidgad union ska vara organiserad. Ställer utvidgningen krav på en utveckling i federal riktning eller kan en union med närmare trettio medlemmar fortsatt drivas på mellanstatlig grund? Det reformarbete som stundar är redan påbörjat inom ramen för det europeiska framtidskonventet och det kommer att intensifieras då nästa regeringskonferens öppnar 2004.

Dessa utmaningar - östutvidgningen, valutaunionen och författningsfrågan - utgör denna boks teman.

Konkurrens på tre nivåer

Europaperspektiv 2002. Bernitz, Gustavsson och Oxelheim, red. Santérus förlag (ISBN 91-89449-27-4).

Ladda ner Europaperspektiv 2002 här Pdf, 6 MB.

Den europeiska integrationens historia beskrivs vanligen, med all rätt, som ett unikt exempel på hur forna fiender kan komma samman och skapa en gemenskap för att lösa problem man var för sig har svårt att hantera. Denna närmast rutinmässiga betoning av samarbete och gemenskap bör inte skymma det faktum att den europeiska integrationen också aktualiserar olika former av konkurrens.

Temat för denna bok är konkurrens på tre olika nivåer. På en första nivå handlar det om konkurrens mellan EU och omvärlden. I takt med att unionen utvecklat den inre marknaden och deklarerat ambitionen att hålla en högre profil i utrikespolitiska frågor, så aktualiseras olika typer av konkurrensfrågor. Unionen framträder som en utmanare i världspolitiken samtidigt som den inre marknadens murar mot omvärlden leder till olika slags motsättningar gentemot omvärlden.

Det förekommer också konkurrens mellan unionens medlemsländer. På det ekonomiska området är detta oftast något positivt och i grunden eftersträvansvärt. En grundläggande tanke bakom införandet av en gemensam valuta var att eliminera hinder för konkurrens mellan medlemsländerna. All konkurrens är emellertid inte av godo. I anslutning till flyktingpolitiken blir det till exempel uppenbart att människor på flykt drabbas hårt av medlemsländernas ovilja att avstå konkurrens när det gäller utformandet av regler för att bevilja uppehållstillstånd.

Historiskt finns det inom unionen en maktkamp mellan rådet, kommissionen och parlamentet. Denna konkurrens kan ta sig olika uttryck: den kan till exempel gälla inflytande över lagstiftningens utformning, eller tolkningsföreträde vad avser bilden av unionens framtida utmaningar. Denna samlade problematik - konkurrens mellan institutioner - utgör bokens tredje och avslutande tema.

Östutvidgning, majoritetsbeslut och flexibel integration

Europaperspektiv 2001. Bernitz, Gustavsson och Oxelheim, red. Santérus förlag (ISBN 91-89449-14-2).

Ladda ner Europaperspektiv 2001 här Pdf, 6 MB.

För första gången sedan vi blev medlemmar 1995 kommer Sverige under det första halvåret 2001 att vara ordförande i EU. Sverige kommer därmed att spela en viktig roll för att hålla farten uppe i det historiska projektet att utvidga unionen österut, den högst prioriterade frågan under det svenska ordförandeskapet. Östutvidgningen - ett av tre teman i denna bok - ger upphov till många viktiga frågor av såväl politisk, ekonomisk som juridisk karaktär. För närvarande förhandlar ett tiotal länder om medlemskap i EU. I den här boken koncentreras intresset till de baltiska staterna Estland, Lettland och Litauen.

Genom östutvidgningen ställs frågan om unionens institutionella struktur på sin spets, däribland tillämpningen av majoritetsbeslut, som utgör bokens andra tema. Tidigare reformer har kommit att betraktats som otillräckliga för att garantera ett effektivt beslutsfattande i ett framtida EU med 25?30 medlemsländer. Många har menat att vetorätten därför måste begränsas till att gälla ett absolut minimum av frågor för att undvika blockeringar i beslutsprocessen. Boken tar i detta sammanhang upp frågor rörande demokrati, konstitution, effektivitet, legitimitet och stabiliseringspolitiska konsekvenser.

Med östutvidgningen kan det också ifrågasättas om det är möjligt med ett EU där samtliga medlemsländer deltar i samarbetet i lika stor utsträckning. Kraven på ett differentierat medlemskap kommer att öka i takt med utvidgningen. En grupp medlemsländer kan tillåtas att inom vissa områden gå vidare på egen hand och fördjupa samarbetet, medan andra ställer sig utanför. Denna problematik diskuteras under den samlande beteckningen flexibel integration och utgör bokens tredje och avslutande tema

Europaperspektiv 2000

Bernitz, Gustavsson och Oxelheim, red. Santérus förlag (ISBN 91-89449-00-2).

Ladda ner Europaperspektiv 2000 Pdf, 8 MB.

Ekonomer, jurister och statsvetare diskuterar här ett antal sakområden mot bakgrund av fördjupningens och utvidgningens problem: regionalisering, opinioner, inkomstskatter, företagsklimat, författningsfrågor, internationellt samarbete, dagligvaror, offentlighetsprincipen och välfärdsstaten.

Europasamarbetet går in i ett nytt årtusende. När kalenderns årssiffror förra gången alla samtidigt slog om, befann vi oss i början av medeltiden. Ytterligare en gång tidigare, vid den västerländska tideräkningens början, fortskred det romerska rikets imperiebygge som bäst.

Europeiska unionen är idag på väg från att ”bara” vara en gemensam marknad till att även bli en valutaunion med gemensam utrikes- och säkerhetspolitik. Samtidigt har den under 1990-talet utvidgats med Österrike, Finland och Sverige. Under de närmaste tio åren finns det skäl att räkna med uppemot ett tiotal nya medlemsländer i Baltikum och Centraleuropa. Också utan den förestående utvidgningen reser det fördjupade samgåendet en grundläggande fråga. Kommer EMU och stabilitetspakten att kunna fungera utan en centralisering också av makten över skattebaserna med åtföljande krav på statsbildning och demokratisering? Eller kommer tendensen mot ett Europas förenta stater - trots ländernas beslutsamhet att förhindra en sådan utveckling - att bryta igenom?

Europaperspektiv 1999

Bernitz, Gustavsson och Oxelheim, red. Nerenius & Santérus förlag (ISBN 91-648-0164-0).

Ladda ner Europaperspektiv 1999 här Pdf, 10 MB.

Här diskuteras hur ”samverkan”, ”samarbete” och ”samgående” – tre betydelser av den europeiska integrationen – förhåller sig till varandra på olika sakområden. De ekonomiska artiklarna handlar om hur den genomförda valutaunionen ändrar förutsättningarna på marknaderna och i den ekonomiska politiken. Thomas Andersson skriver om hur möjligheterna att samverka och samordna näringspolitiken påverkas av valutaunionen. Eugenia Kazamaki Ottersten ställer motsvarande fråga om arbetsrätten och lönebildningen. Claes Wihlborg, slutligen, söker klargöra hur bankverksamheten påverkas av om ett land befinner sig utanför eller innanför den monetära unionen.

De juridiska artiklarna belyser på motsvarande sätt hur det etableras rättslägen inom praktiskt viktiga områden, trots att det principiella förhållandet mellan union och medlemsländer är blandat och oklart. Anna Christensen beskriver hur principen lika lön för lika arbete bestäms genom en kombination av samverkan, samarbete och samgående. Per Cramér analyserar utifrån samma grundtanke vas som bestämmer innebörden av säkerhetspolitisk neutralitet. Lars Pehrson fullföljer perspektivet genom att klargöra vad som varierar och vad som är gemensamt i ländernas bolagsrätt.

Statsvetarna Ole Elgström och Christer Jönsson klargör innebörden av unionen som förhandlingsmaskineri. På grund av de skilda betoningarna på samverkan, samarbete och samgående är unionen minst av allt något system inriktat på samlat ansvar för en styrande majoritet. Gullan Gidlund redovisar hur partierna praktiskt verkar för en växande samsyn över gränserna. Cecilia Malmström diskuterar i sin artikel en motsatt tendens. Europeisering verkar inte bara i riktning mot bredare perspektiv. Samtidigt främjar den uppkomsten av regionalt bestämda partier.

Kontakt

 • Svenska Nätverken för Europaforskning
  Att: Per Ekman
  Statsvetenskapliga institutionen
  Uppsala universitet
  Box 514
  751 20 Uppsala
 •  
 • E-mail: snes@statsvet.uu.se

Utskick

Om du önskar få utskick om kommande aktiviteter och annan information om Europaforskning, skicka ett mail till snes@statsvet.uu.se.